PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Gia Đình Và Đất Nước Hưng Thịnh - Phải Giáo Dục Từ Con Trẻ (Tập 1 ngày 09/02/2020)       HÌNH ẢNH CỘNG TU CHỦ NHẬT TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM NGÀY 16/02/2020
 

VĂN SAO TINH HOA LỤC - VĂN SAO PHÁP NGỮ & VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH


TẢI KINH A DI ĐÀ

ẤN VÀO ĐÂY


KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

ẤN VÀO ĐÂY


ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC PHẦN 1

ẤN VÀO ĐÂY


ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC PHẦN 2

ẤN VÀO ĐÂY


SÁCH BẢO THÂN TIẾT DỤC

ẤN VÀO ĐÂY


SÁCH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

ẤN VÀO ĐÂY


SÁCH TÂN BIÊN QUÁN ÂM CẢM ỨNG LỤC

ẤN VÀO ĐÂY


SÁCH AN SĨ TOÀN THƯ PHẦN 1

ẤN VÀO ĐÂY


SÁCH AN SĨ TOÀN THƯ PHẦN 2

ẤN VÀO ĐÂY
VĂN PHÁT NGUYN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Đệ tử pháp danh là…

Một lòng quy mạng, Thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà.

Xin đem ánh tịnh, soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi, mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm, xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề, cầu sanh Tịnh độ. Xưa Phật lập thệ: “Nếu chúng sanh nào, muốn về nước ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm, như không được sanh, ta không thành Phật”.

Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ, của Đức Như Lai; nhờ sức Từ Tôn, tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành.

Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

 

Xin đem công đức trì tụng này

Hồi hướng bốn ơn và ba cõi

Đệ tử cùng pháp giới chúng sanh

Đến khi hết một báo thân này

Tất cả đồng sanh cõi Cực Lạc.

 Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: nhatminhqatt@gmail.com