PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

SÁCH VĂN SAO VÀ CÁC SÁCH TỊNH ĐỘ


1 - KINH A DI ĐÀ


2 - TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

3 - TỊNH ĐỘ PHÁP MÔN PHỔ BỊ TAM CĂN LUẬN

4 - TÔNG - GIÁO BẤT NGHI HỖN LẠM LUẬN

5 - PHẬT GIÁO DĨ HIẾU VI BỔN LUẬN

6 - NHƯ LAI TÙY CƠ LỢI SANH THIỂN CẬN LUẬN

7 - TRÌ KINH LỢI ÍCH TÙY TÂM LUẬN

8 - KIỆT THÀNH PHƯƠNG HOẠCH THẬT LỢI ÍCH LUẬN

9 - VÃN HỒI KIẾP VẬN HỘ QUỐC CỨU DÂN CHÁNH BẢN THANH NGUYÊN LUẬN

10 - CỔ PHẬT NHIÊN ĐĂNG

14 - ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC PHẦN 1


15 - ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC PHẦN 2


16 - SÁCH BẢO THÂN TIẾT DỤC


17 - SÁCH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH19 - SÁCH AN SĨ TOÀN THƯ PHẦN 1


20 - SÁCH AN SĨ TOÀN THƯ PHẦN 2


21 - VĂN SAO TAM BIÊN QUYỂN 1


22 - VĂN SAO TAM BIÊN QUYỂN 2


23 - VĂN SAO TAM BIÊN QUYỂN 3


24 - VĂN SAO TAM BIÊN QUYỂN 4


25 - VĂN SAO TỤC BIÊN


26 - BỐN CHÚNG VÃNG SANH


27 - CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH


28 - ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA NƯỚC


29 - THỌ KHANG BẢO GIÁM


30 - TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC


31 - KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT
VĂN PHÁT NGUYN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Đệ tử pháp danh là…

Một lòng quy mạng, Thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà.

Xin đem ánh tịnh, soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi, mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm, xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề, cầu sanh Tịnh độ. Xưa Phật lập thệ: “Nếu chúng sanh nào, muốn về nước ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm, như không được sanh, ta không thành Phật”.

Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ, của Đức Như Lai; nhờ sức Từ Tôn, tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành.

Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

 

Xin đem công đức trì tụng này

Hồi hướng bốn ơn và ba cõi

Đệ tử cùng pháp giới chúng sanh

Đến khi hết một báo thân này

Tất cả đồng sanh cõi Cực Lạc.

 Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com