Bài Luận 5 - Như Lai Tùy Lợi Sanh Thiển Cận Luận

(Lời bàn luận thiển cận về chuyện Như Lai tùy theo căn lợi lạc chúng sanh)

Con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một này: Chúng sanh Phật không hai, phàm thánh hệt như nhau”. Do - ngộ phân cách, đến nỗi thăng - trầm thật khác biệt! Đại Giác Thế Tôn thương xót, thị hiện thành Chánh Giác phổ độ chúng sanh, từ một vị Đề Hồ tùy nghi nói ra sai khác. hàng đại căn bèn nói đốn pháp, khiến cho họ mau chứng Phật đạo. Với hàng tiểu căn bèn trao truyền Tiệm Giáo, khiến họ dần dần thoát khỏi trần lao. Tùy thuận thế gian, khéo dẫn dụ lần lần; dạy giới thiện để vạch ra con đường trời - người bằng phẳng; nêu nhân quả để tỏ bày khuôn mẫu tốt lành, nhằm để tiến đến tránh.

Nói giới thiện nghĩa trong Ngũ Giới, không giết Nhân, không trộm Nghĩa, không dâm Lễ, không nói dối Tín, không uống rượu th́ tâm thường trong, chí thường lặng, thần chẳng hôn nên hiện. Ấy chính Trí. Tŕ trọn Ngũ Giới sẽ chẳng đọa Tam Đồ, luôn sanh trong Nhân đạo.

Về đại thể, những điều này giống với Ngũ Thường của Nho giáo, nhưng Nho chỉ dạy tận nghĩa, c̣n Phật giảng thêm về quả báo. Thập Thiện : không giết, không trộm, không dâm; đó ba nghiệp nơi Thân. Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không ác khẩu, đó gọi bốn nghiệp của Miệng. Không tham, không sân, không si, gọi ba nghiệp của Ư. Những điều này gần giống với Ngũ Giới, nhưng Ngũ Giới đa phần ước theo thân, c̣n Thập Thiện đa phần ước theo tâm. Thập Thiện trọn đủ nhất định sanh trong thiên giới.

 C̣n như gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, đối với anh nói nhường, đối với em nói kính, đủ mọi luân răn dạy đều nhằm làm cho con người ai nấy tận hết bổn phận, không bị thiếu khuyết , tùy thuận tướng thế gian, tu pháp xuất thế. Lại c̣n rộng nói nhân quả báo ứng, chẳng sai sót hào ly, đọa địa ngục, sanh thiên, chỉ do con người tự chuốc lấy! Ấy chính tâm Như Lai từ bi tột bậc muốn cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui! thế, chẳng tiếc sức thị hiện tướng lưỡi rộng dài, các chúng sanh tận t́nh tuyên diễn.

Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Nếu muốn chẳng nhận lănh quả khổ, ắt phải đoạn trước cái nhân ác! Nếu thường tu nhân lành, nhất định thường hưởng quả vui! Ư này chính như kinh Thư nói: Làm thiện, giáng điều lành. Làm điều chẳng lành, tai ương giáng xuống, hoặc như kinh Dịch nói: Tích thiện ắt điều mừng vui thừa, tích chứa điều chẳng lành, ắt tai ương thừa”. Nhưng Nho chỉ ước trên đời này con cháu luận, c̣n nhà Phật luận trọn tam thế quá khứ, hiện tại, vị lai tận; thế nhưng, phàm t́nh không thể suy lường nổi bèn coi mịt mờ, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ không tuân theo người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm; muốn chẳng sa hầm xảy hố được chăng?

vậy, Phật pháp rộng độ khắp mọi căn trong mười phương pháp giới. Nếu luận trên nhân đạo th́ không một ai chẳng thể kham nhận Phật pháp, cũng không ai không thể lănh nhận Phật pháp. Nếu như ai nấy tu tŕ giới thiện th́ phong tục tốt đẹp, con người ḥa thuận, nhà yên, nước ổn, phong tục hưng thịnh thuở Đường Ngu sẽ lại được thấy trong đời này nào c̣n khó chi! Do vậy, pháp khởi đầu từ Tây Càn (Ấn Độ), truyền sang Đông Chấn (Trung Hoa), vua quan các đời thảy đều sùng phụng. Do đạo này ngầm cải hóa nhân tâm, lại ngầm tán trợ trị đạo, khuất phục hung ác ngay khi chưa dấy, tiêu họa hoạn khi chưa chớm! C̣n như xuất gia làm Tăng, chính nhằm chuyên chí nơi Phật thừa để ǵn giữ pháp đạo đặt ra; đừng cho trong Phật pháp chỉ Tăng mới thể tu tŕ. Những lời nói nông cạn này chính [luận trên phương diện] Như Lai tùy thuận thế gian, dần dần dạy cho pháp xuất thế Nhân Thiên Thừa. C̣n như những thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát khác đều lấy những điều trên đây làm sở. Nếu ai bậc đại căn, tiến thẳng về Diệu Giác, triệt chứng Phật tánh sẵn trong tâm ḿnh, phô diễn cùng cực bản hoài xuất thế của Như Lai. Nghĩa ấy rộng sâu, hăy để lại đó không bàn tới!