Bài Luận 6 - Tŕ Kinh Lợi Ích Tùy Tâm Luận

(Luận về việc tŕ kinh được lợi ích tùy theo cái tâm)

Hết thảy các kinh Đại Thừa hiển hay mật do đức Đại Giác Thế Tôn đă nói, về đều vốn duy tâm, đạo phù hợp Thật Tướng. Trải ba đời chẳng biến đổi, cả mười pháp giới đều tuân theo. người dẫn đường để trở về nguồn, quay lại cội, dẹp khổ, ban vui, đạo của chư Phật, bậc cha lành dẹp khổ ban vui cho chúng sanh. Nếu thể tột ḷng thành, tận ḷng kính, lễ tụng, thọ tŕ th́ cả ḿnh lẫn người đều được lợi ích thù thắng, u - hiển đều được gội ân quang. Dường như Như Ư Châu, giống như Tận Tạng, lấy chẳng hết, dùng chẳng cùng. Tùy tâm hiện lượng đều vẹn sở nguyện. Kinh Lăng Nghiêm nói: Cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam-muội được tammuội, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến cầu đại Niết Bàn được đại Niết Bàn”. Đại Niết Bàn chính quả đức rốt ráo.

Nếu luận về bổn tâm của Như Lai th́ toàn lực Khế Kinh thật ra đều nhắm về điều này. Nhưng do chúng sanh chí nguyện hẹp ḥi, kém cỏi, lại thêm chẳng chí thành cùng cực nên chẳng thể trực tiếp khế hợp được. thế, Phật thuận theo tâm hạnh của họ, thỏa măn nguyện của họ. Nếu bậc túc căn sâu dày sẽ nhanh chóng hiểu tự tánh, triệt chứng duy tâm, phá phiền hoặc, tiến thẳng vào Bồ Đề, viên măn phước huệ, chóng thành giác đạo, đạt được lợi ích hoàn toàn nơi Khế Kinh, thông suốt bản hoài của Như Lai. như một trận mưa tưới khắp, cây cỏ đều tươi tốt. Đại căn th́ [tăng trưởng] chọc mây, che lấp mặt trời. Tiểu căn th́ cũng tăng trưởng vài phân, vài tấc. Đạo vốn Chân Như duy nhất, lợi ích do tùy theo tâm thù thắng hay kém cỏi; nhưng nếu đă gieo căn lành th́ Phật quả rốt cuộc sẽ thành. Dẫu chẳng thể đạt được lợi ích lớn lao ngay, cũng sẽ nhờ đó được độ thoát. Nghe tiếng cái trống bôi thuốc độc, xa gần đều chết. Ăn chút Kim Cang, quyết định chẳng tiêu. Trước dùng Dục để lôi kéo, sau mới làm cho nhập Phật trí. Chính như vậy đó!