PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

NGHI THỨC CÚNG MÔNG SƠN THÍ THỰC


TẢI NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC VÀ PHÓNG SANH


ẤN VÀO ĐÂYNGHI THC MÔNG SƠN THÍ THC

-------***-------

Nam Diện Nhiên Vương Bồ Tát (3 lần)

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành

Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn

Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh:

“Nhược nhân dục liễu tri

Tam thế nhất thiết Phật

Ưng quán pháp giới tính

Nhất thiết duy tâm tạo”.

 

Phá địa ngục chân ngôn:

Án già ra đế da ta bà ha (3 lần)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn:

Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đa lị, đát đa nga đa da (3 lần)

Giải oan kết chân ngôn:

Án tam đà ra dà đà, ta bà ha (3 lần)

Nam Mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.    (3 lần)

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam Thường Trụ Thập Phương Tăng.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Minh Vương Cứu Khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả.                                

 

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng,

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn,

Quy y Phật Kính, Quy y Pháp Kính, Quy y Tăng Kính.  

 

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp

Giai do thỉ tham sân si

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh

Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh. Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

Diệt định nghiệp chân ngôn:

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta ha.

(3 lần)

Diệt nghiệp chướng chân ngôn:

Án a lỗ lặc kế ta bà ha.        (3 lần)

Khai yết hầu chân ngôn:

Án bộ bộ đế rị, già rị đa rị, đát đa nga đa da.                                        (3 lần)

Tam muội da giới chân ngôn:

Án tam muội da tát đỏa phạm.      (3 lần)

 

Biến thực chân ngôn:

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.                                        (3 lần)

Cam lồ thủy chân ngôn:

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.       (3 lần)

Nhất tự thủy luân chân ngôn:

Án noan noan, noan noan, noan.

(3 lần)

Nhũ hải chân ngôn:

Nam tam mãn đa, mậu đà nẫm, án noan.                                    (3 lần)

 

Nam mô Ða Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Ðà Như Lai.(3 lần)

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử

Nguyện giai bão mãn xả san tham, Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chú gia trì pháp thí thực

Phổ thí hà sa chúng hữu tình,

Nguyện giai bão mãn xả san tham Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

Thần chú gia trì cam lồ thủy

Phổ thí hà sa chúng cô hồn,

Nguyện giai bão mãn xả san tham Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ cúng<Chùa Quan Thế Âm Tổ 15 - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747.474 - (+84) 0933.447.312

Email: voluongtho0909747474@gmail.com