PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 

ĐĐ THÍCH GIÁC NHÀN GIẢNG TẠI VIÊN CHUYÊN TU MP3


TẢI TRỌN BỘ MP3 

GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 80 - NGÀY 23/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 79 - NGÀY 21/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 78 - NGÀY 14/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 77 - NGÀY 13/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 76 - NGÀY 12/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 75 - NGÀY 11/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 74 - NGÀY 10/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 73 - NGÀY 09/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 72 - NGÀY 08/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 71 - NGÀY 07/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 70 - NGÀY 06/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 69 - NGÀY 05/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 68 - NGÀY 04/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 67 - NGÀY 03/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 66 - NGÀY 02/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 65 - NGÀY 01/06/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 64 - NGÀY 30/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 63 - NGÀY 29/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 62 - NGÀY 27/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 61 - NGÀY 26/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 60 - NGÀY 25/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 59 - NGÀY 23/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 58 - NGÀY 22/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 57 - NGÀY 21/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 56 - NGÀY 20/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 55 - NGÀY 19/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 54 - NGÀY 18/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 53 - NGÀY 16/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 52 - NGÀY 15/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 51 - NGÀY 14/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 50 - NGÀY 13/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 49 - NGÀY 12/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 48 - NGÀY 11/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 47 - NGÀY 10/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 46 - NGÀY 09/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 45 - NGÀY 08/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 44 - NGÀY 05/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 43 - NGÀY 04/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 42 - NGÀY 03/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 41 - NGÀY 02/05/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 40 - NGÀY 30/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 39 - NGÀY 29/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 38 - NGÀY 28/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 37 - NGÀY 27/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 36 - NGÀY 26/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 35 - NGÀY 25/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 34 - NGÀY 24/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 33 - NGÀY 23/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 32 - NGÀY 22/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 31 - NGÀY 21/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 30 - NGÀY 20/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 29 - NGÀY 19/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 28 - NGÀY 18/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 27 - NGÀY 17/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 26 - NGÀY 16/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 25 - NGÀY 15/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 24 - NGÀY 14/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 23 - NGÀY 13/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 22 - NGÀY 12/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 21 - NGÀY 11/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 20 - NGÀY 10/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 19 - NGÀY 09/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 18 - NGÀY 08/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 17 - NGÀY 07/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 16 - NGÀY 06/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 15 - NGÀY 05/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 14 - NGÀY 04/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 13 - NGÀY 03/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 12 - NGÀY 02/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 11 - NGÀY 01/04/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 10 - NGÀY 31/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 09 - NGÀY 30/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 08 - NGÀY 29/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 07 - NGÀY 28/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 06 - NGÀY 27/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 05 - NGÀY 26/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 04 - NGÀY 25/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 03 - NGÀY 24/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 02 - NGÀY 23/03/2020 GIẢNG TẠI VIỆN CHUYÊN TU - TẬP 01 - NGÀY 21/03/2020


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 079.234.4948

Email: voluongtho.vnttqa@gmail.com