Hải hội thánh hiền lục – cuộc đời và đạo nghiệp HT Hải Hiền

ĐĐ Thích giác Nhàn Cộng Tu Cùng Đại Chúng Tại Tịnh Thất Quan Âm