ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Trực Tiếp Chủ Nhật 15/04/2018

Thời khóa cộng tu
7h00 : Đại chúng vân tập ổn định đạo tràng.
7h30 :      Tụng kinh Vô Lượng Thọ.
9h00 :    ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng truyền trực tiếp.
11h30 :    Phóng sanh, cúng thí thực.
12h00 : Hoàn mãn

Xin thông báo đến đống tu quan tâm theo dõi.