Thời Khóa Tu Cộng Tu, Phóng Sanh ở Tịnh Thất Quan Âm

Thời khóa cộng tu của Tịnh Thất Quan Âm:
4h-6h :            Tụng kinh, niệm Phật, lạy 50 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.
6h30 :              Tổ chức phóng sanh.
9h-11h :           Tụng kinh , niệm Phật.
14h00-16h00 : Tụng kinh, niệm Phật.
16h00-16h30 : Cúng thí thực.
18h30-20h30 : Tụng kinh, niệm Phật.

Tất cả những thời khóa trên có phát trực tiếp.

Ngoài thời khóa cộng tu thì có phát trực tiếp Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao.

Kính mong quý vị vào tham dự cộng tu trực tiếp.