Mọi việc đều là việc nhỏ, Nghe kinh niệm Phật mới là việc đại sự

Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)