PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
Trang chủ Pháp Âm Chi tiết
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê10 Công Đức Lễ Phật, Chùa Địa Tạng, Montreal, Canada

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng đề tài 10 công đức lễ phật, tại chùa Địa Tạng, Montreal, Canada
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)

PHÁP ÂM MỚI:Viếng Thăm và Đảnh Lễ Ḥa Thượng Pháp Chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm
Hương Linh Vơ Tràng Hiếu 2017
Đĩa Lễ Vu Lan 2017 mới
Đại Lễ Cúng Dường Thiên Tăng 2017 mới
Đại Ṭng Lâm Vũng Tàu
Khai Thị Và Hộ Niệm
Phật Tử
Tống Thị So
Tịnh Thất Quan Âm
Tập 9
Làm Thế Nào Để Hàng Phục Dâm Dục
Pháp Sư Định Hoằng
Lễ Tang Chú Nhật Giác
Đại Lễ Phật Đản và Tắm Phật Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 6,7/5/2017
Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ
Khai Thị Hương Linh Nguyễn Thị Á
Ngày 24/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Khai Thị Hộ Niệm Hương Linh Phạm Thị Khánh
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 2 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 25 Chánh Nhân Văng Sanh Phần 1 Tại Santa
Ana
23/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 3/3 Tại Atlanta
09/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 2/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Phần 1/3 Tại Atlanta
8/10/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 2
05/11/2016
Nhân Duyên Gặp HT Tịnh Không Và Tổ Chức Pháp Hội Tại Hong Kong
Tập 1
05/11/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
Tại Toronto
11/09/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 2
Phương Pháp Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà Giảng Tại Michigan Tập 1
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 2
Tại Toronto
10/9/2016
Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35
36
Phần 1
Tại Toronto
10/9/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 7, Ngày 28/10/2016
12345678910111213141516171819Video liên quan
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 2
HongKong
Ngày 06/11/2016
Kinh Vô Lượng Thọ
Phẩm 25
Chánh Nhân Văng Sanh
Phần 1
HongKong
Ngày 06/11/2016
Mười Công Đức Lạy Phật
Hàn Quốc
30/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 2
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tín Giải Hành Chứng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1
Hàn Quốc
Ngày 29/10/2016
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 2, 28/09/2014
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, DVD 4, Chùa Trừng Thủy, Canada
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Toronto, Canada, DVD1
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Toronto, Canada, DVD2
PP Tŕ Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà, Phần 4/4, Vancouver, Canada
Lâm Chung Tiếp Dẫn Phần 3/4, Vancouver, Canada
Trợ Niệm Lúc Lâm Chung , Phần 5/5 , Calgary, Canada
10 Công Đức Niệm Phật, Phần 4/5, Calgary, Canada
10 Công Đức Niệm Phật Phần 3, Calgary, Canada
Thuyết Giảng Kinh A Di Đà, Calgary, Canada, Phần 2
Phật tử Đức Quang _ Diệu Trang phát biểu Phật Pháp Nhiệm Màu tại chùa Chánh Giác _ Toronto_Canada
Nguyện Thứ 17 Kinh Vô Lượng Thọ Tại Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver,Canada
10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng, Tại Chùa Di Đà, NewYork, 28/09/2014
10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật, Phần 2, Vancouver, Canada
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 1, 28/09/2014
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, Phần 3, Chùa Trừng Thủy, Canada
Lễ Khai Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Vancouver, Canada, Phần 1
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Chùa Chánh Giác, Toronto Canada
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Kinh A Di Đà Phần 1/5, Calgary, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD1, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada
10 Công Đức Lễ Phật, Chùa Địa Tạng, Montreal, Canada
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD2, Chicago, Hoa Kỳ
Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung DVD1, Chicago, Hoa Kỳ
Công Đức In Kinh, Lạy Phật, Niệm Phật DVD2, Chicago, Hoa Kỳ

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn