Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ DVD2, Chùa Trừng Thủy Montreal, Canada

Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)