Lập Đàn Tụng Kinh VLT, Lập Phòng Vãng Sanh, Chùa Bửu Phước 2011

Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)