Lâm Chung Tiếp Dẫn Phần 3/4, Vancouver, Canada

ĐĐ Thích Giác Nhàn thuyết giảng ‘Lâm Chung Tiếp Dẫn’ tại Vancouver, Canada , Ngày 30/08/2014
Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)