Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện 35-36 -Phần 2 -Tại Toronto – 10/9/2016

Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)