Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tập 3 lần 1

ĐĐ Thích Giác Nhàn giảng kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác lần 1 – tập 03. Tại Tịnh Thất Quan Âm. Download file MP3   |   Download file video
(Download file Nhấn chuột lên đường link Video hoặc MP3)