PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP

Đăng Kư Nhận Tin Tức Mới Qua Email

Thống kê

product-cotphaivn
Chú Nhuận Tạng Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 4, 17/10/2016
Chú Nhuận Không chia sẽ chuyên đề Ấn Quang Đại Sư,tập 3 ngày 10/10/2016, tại TTQA
Chú Nhuận Ngữ Chia Sẽ Đề Tài Ấn Quang Đại Sư Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 6, 18/10/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 5, Ngày 21/10/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 4, Ngày 20/10/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Khai Thị Về Niệm Phật Đường B́nh Dương , Ngày 17/10/2016
Phẩm Thứ 6, Kinh Vô Lượng Thọ, Tập7, Giảng Tại Nhật Bản
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 3, Ngày 18/10/2016
Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Chủ Nhật [17/10/2016]
Chú Thánh Tuệ Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 6, 03/10/2016
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Duyên Khởi Kinh Vô Lượng Thọ Tập 2, Ngày 17/10/2016
Trích đoạn 43: Dùng Internet và truyền h́nh vệ tinh để truyền bá chánh pháp
Trích đoạn 44: Dùng hữu niệm đạt vô niệm, dùng văng sanh chứng vô sanh.
Chú Nhuận Thi Chia Sẽ Đề Tài Kinh Vô Lượng Thọ Tại Tịnh Thất Quan Âm, Tập 5, 11/10/2016
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300 - 0909.61.49.49
Email: tinhthatquanam@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn