PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
PHÁP ÂM
H̀NH ẢNH HOẰNG PHÁP
Nghe MP3 Thầy Giác Nhàn
product-cotphaivn
Phật tử Đức Quang - Diệu Trang phát biểu Phật Pháp Nhiệm Màu tại chùa Chánh Giác - Toronto - Canada
Tịnh Độ Đại Kinh Chú Giải - ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng
Nguyện Thứ 17 Kinh Vô Lượng Thọ Tại Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver,Canada
10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng, Tại Chùa Di Đà, NewYork, 28/09/2014
Tập 15, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Tri Ơn Và Báo Ơn, Tại Chùa Di Đà, NewYork , Phần 1, 28/09/2014
10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật, Phần 2, Vancouver, Canada
Kư Sự Sinh Hoạt Tu Tập Tại Tịnh Thất Quán Thế Âm
Nguyện Thứ 18,19,20 Kinh Vô Lượng Thọ, Phần 3, Chùa Trừng Thủy, Canada
Lễ Khai Mạc Pháp Hội Vô Lượng Thọ Tại Vancouver, Canada, Phần 1
Cộng Tu Chủ Nhật [23/11/2014] Tại Chùa Đại Ṭng Lâm, Phần 2
Công Đức Niệm Phật Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn, Chùa Linh Phước, Hậu Giang
Tịnh Nghiệp Tam Phước, Chùa Chánh Giác, Toronto Canada
Kư Sự: Cộng Tu Chủ Nhật Tại Chùa Đại Ṭng Lâm Chủ Nhật-23/11/2014
Liên kết
Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Tŕ: ĐĐ Thích Giác Nhàn

Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xă Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - 0909.998.300
Email: ttqa@voluongtho.vn

Website: www.voluongtho.vn