Phóng sanh, chia sẻ ở niệm phật đường và từ thiện – Hà Nội