Lễ Tắm Phật (Phật Đản) Ngày 08/05/2017 (11/04/Đinh Dậu)