Cúng dường tịnh tài tăng ni giáo hội- hội nghị kì 5 khóa 7 – TP.HCM