Cộng Tu Chủ Nhật Tại Tịnh Thất Quan Thế Âm 28/05/2017