Cộng Tu Và Nghe Pháp Vào Buổi Tối Tại Tịnh Thất Quan Âm (01/ 02/ 2017)